ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ (เฉพาะกิจ) (ศชศก) ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จานวนนับร้อยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วม “งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานต่อเนื่องด้วยพระบุญญาบารมีและพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-20.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในงานจะมีกิจกรรมถวายใจภักดี สดุดีพลังแห่งแผ่นดิน ด้วยการจัดนิทรรศการ เสวนา การนวดแผนไทยระดับครูของครู จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นเยี่ยมหายากและผลผลิตซอฟต์พาวเวอร์จากชุมชนดั้งเดิม มาเผยแพร่และจัดจาหน่ายตามบูธต่าง ๆ อันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ริเริ่มส่งเสริม มีการอบรมหลากอาชีพพร้อมใบประกาศ มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทยและเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน มีพิธีถวายพานพุ่มสักการะและร่วมทาบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา การแสดงและดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ รายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0890597623, 063 9745655, 0827149933
———————————————–
ข่าว
ศูนย์ประสานงานเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์ (เฉพาะกิจ) (ศชศก) ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จานวนนับร้อยทั่วประเทศ ขอเชิญร่วม “งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ และสืบสานพระราชปณิธานต่อเนื่องโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00- 20.00 น. ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพฯ มีนิทรรศการ เสวนา การนวดแผนไทยระดับครูของครู จาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นเยี่ยมหายากและผลผลิตซอฟต์พาวเวอร์จากชุมชนดั้งเดิม การอบรมหลากอาชีพพร้อมใบประกาศ พิธีถวายพานพุ่มสักการะและร่วมทาบุญตักบาตร สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา การแสดงและดนตรีบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ รายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 0890597623, 063 9745655, 0827149933

Press Release

The Center for Coordination of the Nation, Religion and Monarchy (Ad hoc) (CNRM), in cooperation with more than 100 government and private organizations and network across the country, invites you to participate in the “Event in Honor and Remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great on His Birthday Anniversary, National Day, National Father’s Day, and World Soil Day, Continuing the Royal Aspiration with the Merit and Grace by His Majesty the King” on 1-5 December 2023, from 08.00-20.00 at Wat Mahathat Yuwaratrangsarit, Bangkok. At the event, there will be activities ranging from exhibitions and seminars, to superior classical Thai massage, selling rare and premium herbal products and soft power products from traditional communities initiated and promoted by their Majesties the Kings. Various occupational training sessions with certificates are offered including activities to promote knowledge, technology, innovations, education, religion, Thai arts and culture, and to build relationships with neighbouring countries as well as a ceremony paying respectful homage to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, making merit by giving alms, praying, and practicing meditation. Performances and music playing royal compositions are arranged to entertain visitors. For details, contact the public relations, Tel. 0890597623, 063 9745655, 0827149933